Algemene voorwaarden

General

Alle contracten die voortvloeien uit accepOp de door ons geplaatste bestellingen van bij ons geplaatste bestellingen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing en variaties, wijzigingen of vervangingen van dergelijke algemene voorwaarden zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ons overeengekomen. Met name bestellingen die op eigen verzoek van de klant zijn ingediendchase bestelformulieren zullen wordencepdoor ons alleen op voorwaarde en met de uitdrukkelijke afspraak dat onze aansprakelijkheid uitsluitend wordt bepaald door these Algemene voorwaarden en in accepDoor een dergelijke bestelling uit te voeren en uit te voeren, worden we geacht op geen enkele manier onze aansprakelijkheden of verplichtingen te hebben gewijzigd of uitgebreid, zoals bepaald door these Algemene voorwaarden.

Vaste verzendkosten

Producten die op de website worden weergegeven als in aanmerking komend voor verzending tegen een vast tarief, worden uitsluitend bepaald door het bedrijf. De lijst met in aanmerking komende producten kan op elk moment door het Bedrijf worden gewijzigd.

Elk product dat in aanmerking komt voor forfaitaire verzending komt niet in aanmerking voor deze promotie als de totale hoeveelheid van dat product dat wordt besteld groter is dan 10 lbs, hetzij bruto- hetzij dimensionaal gewicht. In dergelijke omstandigheden zijn Economy- of Express-verzendtarieven van toepassing op de purchase.

In het geval dat meerdere regelitems pur zijnchased, alle producten zijn puurchased moet in aanmerking komen voor forfaitaire verzending om forfaitaire verzending op de bestelling te laten toepassen. Als een van de regelitems niet in aanmerking komt voor forfaitaire verzending, wordt het hele winkelwagentje geacht niet in aanmerking te komen voor forfaitaire verzending. In dat geval zijn Economy of Express verzendkosten van toepassing op de purchase.

Producten die zijn uitgesloten van forfaitaire verzending omvatten, maar zijn niet beperkt tot, items met een afmeting van meer dan 2 meter, elk item waarvoor een pallet of exportkist nodig is voor transport, gevaarlijke items (inclusief items met lithium-ionbatterijen) en zware of omvangrijke items zoals zoals ladders, kasten, enz.

Forfaitaire verzending is alleen beschikbaar voor bestellingen die op onze website zijn voltooid.

Verzending

Producten die op de website worden weergegeven als in aanmerking komend voor standaardverzending, worden uitsluitend bepaald door het bedrijf. De lijst met in aanmerking komende producten kan op elk moment door het Bedrijf worden gewijzigd.

Elk product dat in aanmerking komt voor standaardverzending komt niet in aanmerking voor deze promotie als de totale hoeveelheid van dat product dat wordt besteld, groter is dan 15 lbs, hetzij bruto- hetzij dimensionaal gewicht. In dergelijke omstandigheden zijn Economy- of Express-verzendtarieven van toepassing op de purchase.

In het geval dat meerdere regelitems pur zijnchased, alle producten zijn puurchased moet in aanmerking komen voor standaardverzending om standaardverzending op de bestelling toe te passen. Als een van de regelitems in aanmerking komt voor standaardverzending, wordt het hele winkelwagentje geacht niet in aanmerking te komen voor standaardverzending. In dat geval zijn Economy of Express verzendkosten van toepassing op de purchase.

Producten die zijn uitgesloten van standaardverzending omvatten, maar zijn niet beperkt tot, artikelen met afmetingen van meer dan 2 meter, artikelen waarvoor een pallet of exportkist nodig is voor transport, gevaarlijke artikelen (waaronder artikelen met lithium-ionbatterijen) en zware of omvangrijke artikelen zoals ladders, kasten enz.

Standaard verzending is alleen beschikbaar voor bestellingen die op onze website zijn voltooid.

10% discount is alleen van toepassing op bestellingen geplaatst via onze website(s); dit discount kan niet worden gebruikt met formele citaten van Raptor Supplies. Discount is alleen geldig op productprijzen exclusief btw; komt niet in aanmerking voor gebruik op verzend- en administratiekosten. Niet cumuleerbaar met andere acties of discounts. Deze promotie kan zijn ameop elk moment zonder voorafgaande kennisgeving door het bedrijf worden beëindigd of geannuleerd.

Prijzen en specificaties

Wij behouden ons het recht voor om eventuele prijzen of de specsoorten of modellen van goederen op elk moment en alle goederen worden verkocht tegen de prijzen en voorwaarden die gelden op het moment van levering. We zullen het invoeren van een bestelling en de bevestiging ervan door ons niet opvatten als een accepdoor ons van een dergelijke bestelling tegen een bepaalde prijs. De prijzen van goederen zijn in respect van levering af fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Licenties importeren

De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele invoervergunningen en het naleven van alle voorschriften die van toepassing zijn opssivan de goederen in het land van bestemminginaen voor de betaling van alle douanerechten, havengelden en andere heffingen.

Bezorgdata

Alle door ons opgegeven leveringsdata zijn slechts bij benadering en er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaardcepte vergoeden voor enig verlies, letselschade of kosten als gevolg van een vertraging in de levering door welke oorzaak dan ook, noch zal enige vertraging de klant het recht geven om een ​​bestelling te annuleren of te weigerencept levering.

Geretourneerde goederen

We zijn niet verplicht omcept het retourneren van goederen die zijn geleverd op bestelling van klanten. Waar dergelijke goederen worden verkochtcepte retourneren, behouden wij ons het recht voor om naar eigen goeddunken administratiekosten in rekening te brengen.

Annulering

We behouden ons het recht voor om annuleringskosten in rekening te brengen voor bestellingen die vóór levering zijn geannuleerd. Waar goederen zijn besteld bij de individuele klant specificaties, kunnen de annuleringskosten substantaal.

Verpakking

Waar goederen verpakt worden verkocht, is de mate van verpakking en/of bescherming naar eigen goeddunken, tenzij de klant dit aangeeft speciale emballage, in welk geval deze emballage extra in rekening wordt gebracht.

Overmacht

Moeten we worden vertraagd in of prevented van het maken van levering als gevolg van overmacht oorlog onlusten die regering of parli . eistamenaire beperkingen verbod of uitvoering van welke aard dan ook invoer- of uitvoervoorschriften staking uitsluiting handelsgeschil moeilijkheid bij het verkrijgen van werklieden of materiaal uitval van machines brand ongeval of enige andere oorzaak buiten onze controle we zijn vrij om het contract te annuleren of op te schorten zonder enige aansprakelijkheid op te lopen voor enig verlies of schade die hieruit voortvloeit.

Gegevens- en technische diensten

Op verzoek verstrekken wij gegevens en engineeringdiensten met betrekking tot de toepassing of het gebruik van door ons geleverde producten. Wij zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die direct of indirect wordt geleden door een persoon in of via de adoptiop of het gebruik van dergelijke gegevens of technische diensten, geheel of gedeeltelijk.

Betaling

Tenzij anders specindien overeengekomen, dient de klant het volledige bedrag te betalen voordat goederen worden verzonden of moet de klant een irr openenevokabel Letter of Credit waaraan een bevestiging van een London Bank moet worden toegevoegd om nominadoor ons geadopteerd.

Titel

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door ons is overeengekomen, gaat de eigendom van de door ons geleverde goederen pas over op de klant na volledige betaling van de volledigechase prijs is gemaakt, maar het risico gaat over op de klant wanneer we de goederen aan de klant of aan een carrier of andere bewaarnemer met het oog op verzendingssiop naar de klant. Het voordeel en/of de opbrengst van alle handelingen van de klant met of het incorporeren van goederen onder bovenstaand eigendomsvoorbehoud, berusten bij ons.

Interpretatie

Elk contract dat voortvloeit uit een offerte van ons zal in allespects worden geïnterpreteerd volgens en worden beheerst door Engels recht en de klant agrees onderwerpen aan de exclusieve jurisditussenkomst van de Engelse rechtbanken in enig geschil of verschil van welke aard dan ook dat kan ontstaan ​​met betrekking tot het contract.

Garantie

Wij garanderen dat alle nieuwe apparatuur die door ons wordt verkocht, vrij is van defecten in materiaal of vakmanschap. Onze aansprakelijkheid onder deze garantie is beperkt tot het herstellen van enig onderdeel of onderdelen die binnen een jaar vanaf de datum waarop de apparatuur nieuw aan de klant is geleverd, aan ons worden geretourneerd en waarvan we bij ons onderzoek tevreden zijn.inadefect in materiaal of vakmanschap. Inbegrepen in deze garantie zijn de arbeidskosten die door ons zijn gemaakt om een ​​dergelijk onderdeel of dergelijke onderdelen te repareren.

Deze garantie wordt gegeven op voorwaarde dat:

 • a) wij zijn neetifschriftelijk binnen veertien dagen nadat dergelijke gebreken zijn opgetreden en de apparatuur of defecte onderdelen worden geretourneerd zo snel als redelijkerwijs praktisch is of wanneer dit niet praktisch is ter beschikking gesteld inspecdoor ons
 • b) De apparatuur is naar ons oordeel correct geïnstalleerd en normaal gebruikt in overeenstemming met de instructies voor installatie, bediening en onderhoud
 • c) Tenzij prestatiecijfers en prestatietoleranties zijn bepaald door de purchaser en door ons overeengekomen op het moment van bestelling van de apparatuur, zijn wij niet aansprakelijk in de afwezigheid van enig defect in materiaal of vakmanschap voor het niet verkrijgen van een bepaalde prestatie
 • d) Als de apparatuur naar ons oordeel is gewijzigd, uit elkaar gehaald is gerepareerd, geknoeid met verwaarloosd, beschadigd of op enigerlei wijze is gebruikt om de prestaties of staat ervan nadelig te beïnvloeden, zijn wij niet aansprakelijk voor enige fout die voortvloeit uit het gebruik ervan
 • e) Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten die voortkomen uit het gebruik van reserve- of vervangingsonderdelen die nietthordoor ons wordt aanbevolen of aanbevolen
 • f) Alle apparatuur of defecte onderdelen die door ons worden vervangen, worden ons eigendom
 • g) De beslissing om een ​​defect onderdeel onder garantie te repareren of te vervangen, is naar eigen goeddunken.
 • h) Uitgesloten van deze garantie zijn alle onderdelen die vervangen moeten worden als gevolg van normale slijtage
 • i) Het vervoer naar onze fabrieken van apparatuur of onderdelen die aan ons worden geretourneerd in het kader van een garantieclaim, is de verantwoordelijkheid van en voor rekening van de eiser
 • j) Wij accept geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade aan goederen van klanten, hoe dan ook veroorzaakt, terwijl dergelijke goederen onderweg zijn van of naar onszelf of in het bezit zijnssiop of in transit van of naar onze agenten
 • k) Wij geven geen garantie in respect door ons geleverde apparatuur excephet vooregogarantie en onverminderd de generaliteit van de vooregowij zijn onder geen enkele aansprakelijkheid, hetzij contractueel, hetzij anderszins,spect van eventuele defecten in de goederen of van enig letselverlies of schade als gevolg van dergelijke defecten of van enig werk dat in verband daarmee is uitgevoerd en wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige gevolgschade of geleden schade, inclusief verlies van gebruik verlies van contract of winstderving. Onze aansprakelijkheid zal in geen geval meer bedragen dan de waarde van de goederen waarop de claim wordt ingediend
 • l) de purchaser erkent dat de apparatuur aan hem is verkocht tegen betaling van de prijs en van de verbintenis van het deel van de aankoopchaser aan
  • alle voorzichtige handelspraktijken met betrekking tot installatie en gebruiker in acht nemen, zodat de apparatuur niet wordt gebruikt wanneer deze zich om welke reden dan ook in een onveilige toestand bevindt
  • ervoor zorgen dat, voor zover de apparatuur in andere apparatuur is ingebouwd, die andere apparatuur in goede staat verkeert en dat een dergelijke inbouw in overeenstemming is met wat de fabrikant zou eisen
  • ervoor zorgen dat gebruikers van de apparatuur voldoende worden geïnformeerd over hun plichten met betrekking tot het gebruik van de apparatuur
  • neem de Arbo-wetgeving in acht zoals: amevan tijd tot tijd in verband met de geleverde apparatuur

zodat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijnspect als gevolg van de purchaser's verzuim om de voorwaarden na te leven a) naar d) hierboven uiteengezet

het vooregogarantie wordt gegeven onverminderd de purchasewettelijke rechten van rs

Europese richtlijn verkoop op afstand (DSD)

Klanten die bij ons kopen via middelen die in de DSD worden gedefinieerd als 'verkoop op afstand' en die particulieren zijn zoals gedefinieerd door de DSD, hebben het recht om binnen 7 werkdagen na ontvangst van de goederen en zonder reden hun bestelling te annuleren en de prijs die ze heb betaald. Klanten moeten de goederen op hun kosten retourneren en de goederen moeten bij ons aankomenemises in als-nieuwe staat en in hun original verpakking.

Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die zijn vervaardigd om: speciale volgorde en identifals zodanig door ons aan de klant doorgegeven op het moment van bestellen.

Beperking op productgebruik

De volgende voorwaarden: highlight het gebruik van producten bij aankoop van RAPTOR SUPPLIES.


Beperking op productgebruik

Contact

Neem direct contact op met uw accountmanager voor persoonlijk advies.
We zijn beschikbaar maandag tot vrijdag, van 07:30 tot 17:00.