Algemene voorwaarden

Algemeen

Alle overeenkomsten die voortvloeien uit de aanvaarding door ons van bij ons geplaatste bestellingen zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden en geen variaties of wijzigingen van of vervanging voor deze voorwaarden zijn bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ons overeengekomen. In het bijzonder worden bestellingen die op de eigen bestelbonnen van de klant worden geplaatst, door ons slechts aanvaard op voorwaarde en met dien verstande dat onze aansprakelijkheid uitsluitend door deze voorwaarden wordt bepaald en dat wij bij de aanvaarding en uitvoering van een dergelijke bestelling worden geacht onze aansprakelijkheid of verplichtingen zoals die in deze voorwaarden zijn vastgesteld, op geen enkele wijze te hebben gewijzigd of uitgebreid.

Vaste verzendkosten

Producten die op de website worden weergegeven als in aanmerking komend voor verzending tegen een vast tarief, worden uitsluitend bepaald door het bedrijf. De lijst met in aanmerking komende producten kan op elk moment door het Bedrijf worden gewijzigd.

Elk product dat in aanmerking komt voor forfaitaire verzending komt niet in aanmerking voor deze promotie als de totale hoeveelheid van dat product dat wordt besteld groter is dan 10 lbs, ofwel bruto ofwel dimensionaal gewicht. In dergelijke omstandigheden zijn Economy- of Express-verzendkosten van toepassing op de aankoop.

In het geval dat er meerdere regelitems worden gekocht, moeten alle producten die worden gekocht in aanmerking komen voor forfaitaire verzending om forfaitaire verzending op de bestelling te laten toepassen. Als een van de regelitems niet in aanmerking komt voor forfaitaire verzending, wordt het hele winkelwagentje geacht niet in aanmerking te komen voor forfaitaire verzending. In dat geval zijn Economy- of Express-verzendkosten van toepassing op de aankoop.

Producten die zijn uitgesloten van forfaitaire verzending omvatten, maar zijn niet beperkt tot, items met een afmeting van meer dan 2 meter, elk item waarvoor een pallet of exportkist nodig is voor transport, gevaarlijke items (inclusief items met lithium-ionbatterijen) en zware of omvangrijke items zoals zoals ladders, kasten, enz.

Forfaitaire verzending is alleen beschikbaar voor bestellingen die op onze website zijn voltooid.

Verzending

Producten die op de website worden weergegeven als in aanmerking komend voor standaardverzending, worden uitsluitend bepaald door het bedrijf. De lijst met in aanmerking komende producten kan op elk moment door het Bedrijf worden gewijzigd.

Elk product dat in aanmerking komt voor standaardverzending komt niet in aanmerking voor deze promotie als de totale hoeveelheid van dat product dat wordt besteld, groter is dan 15 lbs in bruto- of volumegewicht. In dergelijke omstandigheden zijn Economy- of Express-verzendkosten van toepassing op de aankoop.

In het geval dat er meerdere regelitems worden gekocht, moeten alle producten die worden gekocht in aanmerking komen voor standaardverzending om standaardverzending op de bestelling toe te passen. Als een van de regelitems in aanmerking komt voor standaardverzending, wordt het hele winkelwagentje geacht niet in aanmerking te komen voor standaardverzending. In dat geval zijn Economy- of Express-verzendkosten van toepassing op de aankoop.

Producten die zijn uitgesloten van standaardverzending omvatten, maar zijn niet beperkt tot, artikelen met afmetingen van meer dan 2 meter, artikelen waarvoor een pallet of exportkist nodig is voor transport, gevaarlijke artikelen (waaronder artikelen met lithium-ionbatterijen) en zware of omvangrijke artikelen zoals ladders, kasten enz.

Standaard verzending is alleen beschikbaar voor bestellingen die op onze website zijn voltooid.

10% korting is alleen van toepassing op bestellingen geplaatst via onze website(s); deze korting kan niet worden gebruikt met formele offertes van Raptor Supplies. Korting is alleen geldig op productprijzen ex BTW; komt niet in aanmerking voor gebruik op verzend- en administratiekosten. Niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen. Deze promotie kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving door het bedrijf worden gewijzigd of geannuleerd.

Prijzen en specificaties

Wij behouden ons het recht voor de prijzen of de specificaties, types of modellen van goederen op elk ogenblik te wijzigen en alle goederen worden verkocht tegen de prijzen en voorwaarden die gelden op het ogenblik van de levering. Het plaatsen van een bestelling en de bevestiging daarvan door ons mag niet worden opgevat als een aanvaarding door ons van die bestelling tegen een bepaalde prijs. De prijzen van de goederen hebben betrekking op levering af fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Invoercertificaten

De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele invoervergunningen en de naleving van alle voorschriften betreffende de toelating van de goederen in het land van bestemming en voor de betaling van alle douanerechten, havengelden en andere heffingen.

Leveringsdata

Door ons opgegeven levertijden zijn slechts bij benadering en er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor enig verlies, letsel, schade of kosten als gevolg van enige vertraging in de levering door welke oorzaak dan ook, noch zal enige vertraging de klant het recht geven een bestelling te annuleren of de levering te weigeren.

Teruggestuurde goederen

Wij zijn niet verplicht om de terugzending van goederen die voor bestellingen van klanten zijn geleverd, te accepteren. Wanneer dergelijke goederen worden geaccepteerd voor retourzending, behouden wij ons het recht voor om naar eigen goeddunken behandelingskosten in rekening te brengen.

Annulering

Wij behouden ons het recht voor annuleringskosten in rekening te brengen voor bestellingen die vóór de levering worden geannuleerd. Wanneer goederen zijn besteld volgens de individuele specificaties van de klant, kunnen de annuleringskosten aanzienlijk zijn.

Verpakking

Wanneer goederen verpakt worden verkocht is de mate van verpakking en/of bescherming te onzer beoordeling, tenzij de klant een speciale verpakking wenst, in welk geval een dergelijke verpakking extra in rekening wordt gebracht.

Overmacht

Indien de levering wordt vertraagd of verhinderd als gevolg van overmacht, oorlog, onlusten, overheids- of parlementaire beperkingen, verbod of wetgeving van welke aard dan ook, import- of exportvoorschriften, staking, uitsluiting, handelsgeschillen, moeilijkheden bij het verkrijgen van arbeidskrachten of materialen, machinebreuk, brand, ongeval of welke andere oorzaak dan ook buiten onze controle, hebben wij het recht het contract te annuleren of op te schorten zonder enige aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die daaruit voortvloeit.

Gegevens en ingenieursdiensten

Wij leveren op verzoek gegevens en technische diensten met betrekking tot de toepassing of het gebruik van door ons geleverde producten. Wij zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die direct of indirect door een persoon wordt geleden bij of door de toepassing of het gebruik van dergelijke gegevens of ingenieursdiensten, geheel of gedeeltelijk.

Betaling

Unless otherwise specifically agreed, payment must be made in full by the customer before any goods are despatched or the customer must open an irrevocable Letter of Credit to which must be added confirmation of a London Bank to be nominated by us.

Titel

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door ons is overeengekomen, gaat de eigendom van de door ons geleverde goederen niet op de klant over voordat volledige betaling van de koopprijs heeft plaatsgevonden, maar gaat het risico op de klant over wanneer wij de goederen aan de klant of aan een vervoerder of andere bewaarnemer leveren met het oog op overdracht aan de klant. Het voordeel en/of de opbrengst van alle handelingen van de klant met of waarin de goederen worden verwerkt tot het bovengenoemde eigendomsvoorbehoud, worden in vertrouwen voor ons gehouden.

Interpretatie

Elk contract dat voortvloeit uit een offerte van ons wordt in alle opzichten geïnterpreteerd volgens en beheerst door Engels recht en de klant stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken in elk geschil of verschil van welke aard dan ook dat kan ontstaan met betrekking tot het contract.

Garantie

Wij garanderen dat alle door ons verkochte nieuwe apparatuur vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Onze aansprakelijkheid onder deze garantie is beperkt tot het herstellen van een onderdeel of onderdelen die binnen een jaar na de datum waarop de apparatuur nieuw aan de klant is geleverd, aan ons worden teruggezonden en waarvan wij na onderzoek hebben vastgesteld dat zij materiaal- of fabricagefouten vertonen. Inbegrepen in deze garantie zijn de door ons gemaakte arbeidskosten om een dergelijk onderdeel of dergelijke onderdelen te herstellen.

Deze garantie wordt gegeven op voorwaarde dat:

 • a)wij binnen veertien dagen na het optreden van de defecten schriftelijk in kennis worden gesteld en de apparatuur of de defecte onderdelen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is worden teruggebracht of, indien dit niet mogelijk is, voor inspectie aan ons ter beschikking worden gesteld
 • b)De apparatuur is naar ons oordeel correct geïnstalleerd en normaal gebruikt in overeenstemming met de instructies voor installatie, bediening en onderhoud.
 • c)Tenzij de prestatiecijfers en -toleranties door de koper zijn opgegeven en door ons zijn overeengekomen op het moment van bestelling van de apparatuur, zijn wij niet aansprakelijk voor het niet behalen van een bepaalde prestatie bij afwezigheid van een materiaal- of fabricagefout.
 • d)Indien de apparatuur naar ons oordeel is gewijzigd, uit elkaar gehaald, gerepareerd, geknoeid, verwaarloosd, beschadigd of gebruikt op een wijze die de prestaties of de staat ervan nadelig beïnvloedt, zijn wij niet aansprakelijk voor gebreken die voortvloeien uit het gebruik ervan.
 • e)Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken die voortvloeien uit het gebruik van reserve- of vervangingsonderdelen die niet door uS zijn goedgekeurd of aanbevolen.
 • f)Elk door ons vervangen apparaat of defect onderdeel wordt ons eigendom.
 • g)De beslissing om een defect onderdeel in het kader van een garantieclaim te repareren of te vervangen, ligt bij ons.
 • h)Uitgesloten van deze garantie zijn onderdelen die vervangen moeten worden als gevolg van normale slijtage.
 • i)Het vervoer naar onze fabriek van apparatuur of onderdelen die in het kader van een garantieclaim naar ons worden teruggestuurd, is de verantwoordelijkheid en de kosten van de eiser.
 • j)Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade hoe dan ook veroorzaakt aan goederen van klanten terwijl deze goederen in transit zijn naar of van ons of in het bezit van of in transit naar of van onze agenten.
 • k)Wij geven geen garantie met betrekking tot de door ons geleverde apparatuur, behalve de voorgaande garantie en zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande zijn wij niet contractueel of anderszins aansprakelijk voor gebreken aan de goederen of voor enig letsel, verlies of schade als gevolg van dergelijke gebreken of van enig werk dat in verband daarmee is verricht, en wij zijn in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade of geleden schade, waaronder enig verlies van gebruik, contractverlies of winstderving. Onze aansprakelijkheid zal in geen geval meer bedragen dan de waarde van de goederen in verband waarmee de claim wordt ingediend.
 • l)De koper erkent dat het materieel aan hem wordt verkocht tegen betaling van de prijs en van de verbintenis van zijn kant om
  • alle voorzichtige handelspraktijken met betrekking tot installatie en gebruik in acht nemen, zodat de apparatuur niet wordt gebruikt wanneer deze zich om welke reden dan ook in een onveilige toestand bevindt
  • voor zover de apparatuur in andere apparatuur wordt ingebouwd, ervoor zorgen dat die andere apparatuur in goede staat verkeert en dat die inbouw in overeenstemming is met wat de fabrikant zou eisen
  • ervoor zorgen dat de gebruikers van de apparatuur voldoende geïnformeerd zijn over hun plichten met betrekking tot het gebruik van de apparatuur
  • de van tijd tot tijd gewijzigde wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk met betrekking tot de geleverde apparatuur naleven

zodat wij in geen enkel opzicht aansprakelijk zijn als gevolg van de niet-naleving door de koper van de voorwaarden a) tot en met d) zoals hierboven uiteengezet

De voorgaande garantie wordt gegeven onverminderd de wettelijke rechten van de kopers

Europese richtlijn verkoop op afstand (DSD)

Klanten die bij ons kopen op een manier die in de DSD is gedefinieerd als 'verkoop op afstand' en die particulieren zijn in de zin van de DSD, hebben het recht om binnen 7 werkdagen na ontvangst van goederen en zonder opgaaf van redenen to hun bestelling annuleren en to de door hen betaalde prijs terugkrijgen. Klanten moeten de goederen op hun kosten retourneren en de goederen moeten in nieuwe staat en in hun originele verpakking bij ons aankomen.

Deze rechts to annuleren is niet van toepassing to vervaardigde producten to speciale bestelling en als zodanig door ons geïdentificeerd to de klant op het moment van bestellen.

Beperking op het gebruik van het product

De volgende voorwaarden benadrukken het gebruik van producten bij aankoop bij RAPTOR SUPPLIES.


Beperking van het gebruik van het product

Neem contact met ons op

Neem direct contact op met uw accountmanager voor persoonlijk advies
We're available Monday through Friday, from 07:30 until 17:00.