ALGEMENE VOORWAARDEN

General

Alle contracten die voortvloeien uit de aanvaarding door ons van bestellingen die bij ons zijn geplaatst, zijn onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden en geen variaties of wijzigingen van of vervanging van dergelijke Algemene Voorwaarden zijn bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ons overeengekomen. In het bijzonder bestellingen die op de eigen bestelbonnen van de klant worden geplaatst, worden door ons alleen geaccepteerd op voorwaarde en met de uitdrukkelijke afspraak dat onze aansprakelijkheid uitsluitend wordt bepaald door deze Algemene voorwaarden en bij het accepteren en uitvoeren van een dergelijke bestelling worden we geacht niet te zijn op enigerlei wijze onze aansprakelijkheden of verplichtingen zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden hebben gewijzigd of vergroot.

Prijzen en specificaties

We behouden ons het recht voor om op elk moment de prijzen of de specificaties, typen of modellen van goederen te wijzigen en alle goederen worden verkocht onder de prijzen en voorwaarden die gelden op het moment van levering. We zullen het invoeren van een bestelling en de bevestiging ervan door ons niet interpreteren als een aanvaarding door ons van een dergelijke bestelling tegen een bepaalde prijs. De prijzen van goederen gelden voor levering af fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Invoervergunningen

De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle invoervergunningen en het naleven van alle voorschriften voor de toelating van de goederen in het land van bestemming en voor het betalen van alle douanerechten, havengelden en andere heffingen.

Bezorgdata

Alle door ons opgegeven leveringsdata zijn slechts bij benadering en er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor enig verlies, letsel, schade of kosten als gevolg van een vertraging in de levering door welke oorzaak dan ook, noch geeft enige vertraging de klant het recht om een ​​bestelling te annuleren of de levering te weigeren.

Geretourneerde goederen

We zijn niet verplicht om de retourzending van goederen die op bestelling van klanten zijn geleverd, te accepteren. Wanneer dergelijke goederen worden geaccepteerd voor retourzending, behouden we ons het recht voor om naar eigen goeddunken administratiekosten in rekening te brengen.

Annulering

We behouden ons het recht voor annuleringskosten in rekening te brengen voor bestellingen die vóór levering worden geannuleerd. Als goederen zijn besteld volgens de individuele specificaties van de klant, kunnen de annuleringskosten aanzienlijk zijn.

Verpakking

Indien goederen verpakt worden verkocht, is de mate van verpakking en / of bescherming naar eigen goeddunken, tenzij de klant een speciale verpakking voorschrijft, in welk geval een dergelijke verpakking extra in rekening wordt gebracht.

Overmacht

Mochten we vertraging oplopen bij of belet worden om te leveren als gevolg van overmacht oorlog, burgerlijke onrust die regerings- of parlementaire beperkingen oplegt, verbod of vaststelling van welke aard dan ook, import- of exportregels, uitsluiting van handelsgeschillen, moeilijkheden bij het verkrijgen van werklieden of materiaalstoring van een machinebrandongeval of voor een andere oorzaak die buiten onze macht ligt, zijn we vrij om het contract te annuleren of op te schorten zonder enige aansprakelijkheid voor enig verlies of enige schade die daaruit voortvloeit.

Gegevens- en technische diensten

Wij leveren op verzoek gegevens en technische diensten met betrekking tot de toepassing of het gebruik van door ons geleverde producten. Wij zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die direct of indirect wordt geleden door een persoon tijdens of door de adoptie of het gebruik van dergelijke gegevens of technische diensten, geheel of gedeeltelijk.

Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, moet de volledige betaling door de klant plaatsvinden voordat goederen worden verzonden of moet de klant een onherroepelijke kredietbrief openen waaraan een bevestiging van een door ons aan te wijzen London Bank moet worden toegevoegd.

Titel

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door ons is overeengekomen, gaat het eigendom van de door ons geleverde goederen pas over op de klant nadat de koopprijs volledig is betaald, maar het risico gaat over op de klant wanneer wij de goederen aan de klant of aan een vervoerder of andere bewaarnemer met het oog op verzending naar de klant. Het voordeel en / of de opbrengst van alle transacties door de klant met of het opnemen van goederen onder het bovengenoemde eigendomsvoorbehoud zullen voor ons in vertrouwen worden gehouden.

Interpretatie

Elk contract dat voortvloeit uit een door ons gemaakte offerte zal in alle opzichten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en worden beheerst door Engels recht en de klant stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken in elk geschil of verschil van welke aard dan ook met betrekking tot de contract.

Garantie

We garanderen dat alle nieuwe apparatuur die door ons wordt verkocht, vrij is van defecten in materiaal of vakmanschap. Onze aansprakelijkheid onder deze garantie is beperkt tot het herstellen van een of meer onderdelen die binnen een jaar vanaf de datum waarop de apparatuur nieuw aan de klant werd geleverd aan ons worden geretourneerd en waarvan we bij ons onderzoek tevreden zijn dat ze defect zijn in materiaal of vakmanschap. Inbegrepen in deze garantie zijn de arbeidskosten die wij maken om dergelijke onderdelen of onderdelen te herstellen.

Deze garantie wordt gegeven op voorwaarde dat:

a) Wij worden binnen veertien dagen nadat dergelijke defecten zijn opgetreden schriftelijk op de hoogte gesteld en de apparatuur of defecte onderdelen worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk is of indien dit niet praktisch haalbaar is, door ons ter inzage gegeven.

b) De apparatuur is naar ons oordeel correct geïnstalleerd en normaal gebruikt in overeenstemming met de instructies voor de installatie en het onderhoud

c) Tenzij prestatiecijfers en prestatietoleranties zijn bepaald door de koper en door ons zijn overeengekomen op het moment van bestelling van de apparatuur, zijn wij niet aansprakelijk bij afwezigheid van enig defect in materiaal of vakmanschap voor het niet behalen van een bepaalde prestatie

d) Als de apparatuur naar ons oordeel is gewijzigd, uit elkaar is gehaald, is gerepareerd, is geknoeid met verwaarloosd beschadigd of op enigerlei wijze is gebruikt om de prestaties of toestand nadelig te beïnvloeden, zijn wij niet aansprakelijk voor enige fout die voortvloeit uit het gebruik ervan

e) Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit het gebruik van reserveonderdelen of vervangende onderdelen die niet door ons zijn goedgekeurd of aanbevolen

f) Alle door ons vervangen apparatuur of defecte onderdelen worden ons eigendom

g) De beslissing om een ​​defect onderdeel onder garantie te repareren of te vervangen, is naar eigen goeddunken.

h) Uitgesloten van deze garantie zijn alle onderdelen die moeten worden vervangen als gevolg van normale slijtage

i) Vervoer naar onze fabriek van apparatuur of onderdelen die aan ons zijn geretourneerd onder een garantieclaim is de verantwoordelijkheid van en voor rekening van de eiser

j) Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade, op welke manier dan ook veroorzaakt aan goederen van klanten terwijl dergelijke goederen onderweg zijn naar of van onszelf of in het bezit zijn van of onderweg zijn naar of van onze agenten

k) Wij geven geen garantie met betrekking tot door ons geleverde apparatuur, behalve de voorgaande garantie en onverminderd de algemeenheid van het voorgaande, zijn wij niet aansprakelijk, hetzij contractueel of anderszins, met betrekking tot eventuele defecten in de goederen of voor enig letselverlies. of schade als gevolg van dergelijke defecten of van enig werk dat in verband daarmee is verricht, en wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige gevolgschade of geleden schade, inclusief enig verlies van gebruik, contractverlies of winstderving. Onze aansprakelijkheid zal in geen geval hoger zijn dan de waarde van de goederen waarvoor de claim wordt ingediend

l) De koper erkent dat de apparatuur aan hem is verkocht tegen betaling van de prijs en de verbintenis van het deel van de koper om

  • alle voorzichtige handelspraktijken met betrekking tot installatie en gebruiker in acht nemen, zodat de apparatuur niet wordt gebruikt wanneer deze zich om welke reden dan ook in een onveilige toestand bevindt
  • ervoor zorgen dat, voor zover de apparatuur in andere apparatuur is ingebouwd, die andere apparatuur in goede staat verkeert en dat een dergelijke inbouw in overeenstemming is met wat de fabrikant zou eisen
  • ervoor zorgen dat gebruikers van de apparatuur voldoende worden geïnformeerd over hun plichten met betrekking tot het gebruik van de apparatuur
  • Houd u aan de wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk, zoals van tijd tot tijd gewijzigd met betrekking tot de geleverde apparatuur

zodat we in geen enkel opzicht aansprakelijk zijn als de koper de voorwaarden a) tot d) hierboven uiteengezet niet naleeft

De voorgaande garantie wordt gegeven onverminderd de wettelijke rechten van de koper

EUROPESE RICHTLIJN VOOR VERKOOP OP AFSTAND (DSD) 97/7 / EG

Klanten die bij ons kopen op een manier die in de DSD wordt gedefinieerd als 'verkoop op afstand' en die particulieren zijn zoals gedefinieerd door de DSD, hebben het recht om binnen 7 werkdagen na ontvangst van de goederen en zonder reden hun bestelling te annuleren en de door hen betaalde prijs terug te krijgen. heb betaald. Klanten moeten de goederen op hun kosten retourneren en de goederen moeten in nieuwe staat en in hun originele verpakking bij ons aankomen.

Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die op speciale bestelling zijn vervaardigd en door ons als zodanig aan de klant zijn geïdentificeerd op het moment van bestelling.